Stichting voor morele bijstand aan gevangenen (SMBG)

Er wordt individuele morele bijstand aangeboden aan de gedetineerden en geïnterneerden in alle Belgische gevangenissen, en dit sinds de begindagen van de SMBG. De bijstand werd eerst verleend door vrijwillig moreel consulenten en vanaf 2007 worden deze bijgestaan door beroepskrachten. De SMBG werkt sindsdien met een ploeg van zo een 16 bezoldigde moreel consulenten en een vijftigtal vrijwilligers.

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen is samengesteld uit drie diensten die, elk vanuit hun eigen specificiteit, begeleiding en steun bieden aan de gevangenen, ex-gevangenen en aan hun naasten, zowel tijdens als vlak nà de moeilijke periode van vrijheidsberoving .

a) De Stichting coördineert het werk van de moreel consulenten, die de vertegenwoordigers zijn van het vrijzinnig-humanisme in de Belgische gevangenissen. De moreel consulenten bieden individuele morele steun aan elke gedetineerde die er om vraagt. Bovendien organiseren zij collectieve waardenstimulerende activiteiten.

De individuele werking van de moreel consulenten concentreert zich rond drie assen:

De luisterbereidheid: De moreel consulenten ontmoeten de gedetineerde die geconfronteerd wordt met persoonlijke, familiale, sociale enz. vragen of moeilijkheden. Ze luisteren onbevooroordeeld naar de gedetineerde en helpen hem om in alle vertrouwelijkheid zijn emoties tot uitdrukking te brengen, waarbij ze hem ook uitnodigen om na te denken over oorzaken en eventuele oplossingen, en dit met respect voor zijn opvattingen en geloofsovertuiging.

De ondersteuning: De moreel consulenten bieden morele begeleiding op maat en dit voor alle mogelijke vragen of moeilijkheden. Ze bieden aanwezigheid en beschikbaarheid gedurende de volledige periode van detentie en in alle omstandigheden (naakte cel, strikt cel-toezicht, bijzondere maatregelen, enz.).

De oriëntatie: De moreel consulenten spelen een aanvullende rol ten opzichte van de andere diensten en bijstand en de interne en externe medewerkers in de strafinstellingen en instellingen ter  bescherming van de maatschappij. Ze bieden informatie over de bestaande diensten en bijstand, spelen specifieke vragen door naar gespecialiseerde diensten; ze kunnen  optreden op vraag van de familie van de gedetineerde, van de penitentiaire beambten, van de directie van de instelling, van interne en externe diensten, enz.

Collectieve morele bijstand is bedoeld als aanvulling op individuele bijstand. Immers, dit geeft de gedetineerde de mogelijkheid om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, terug in groep te vertoeven met alles wat dit met zich meebrengt inzake gedrag en houding, er eens uit te zijn, zich te verrijken, bij te leren, na te denken, enz…

b) De psychosociale dienst is actief in de drie Brusselse gevangenissen en voor de ex-gedetineerden die in Brussel wonen. Deze dienst biedt enerzijds een op maat van het individu sociale en/of psychologische begeleiding bij de uitwerking van zijn reclassering. Anderzijds maakt deze dienst via verschillende permanenties binnen de Brusselse gevangenissen haar aanbod toegankelijk en kenbaar.

c) De dienst animatie en vorming organiseert verschillende socioculturele activiteiten evenals  gelegenheidsprojecten in de Brusselse gevangenissen. Deze activiteiten gebeuren meestal in samenwerking met andere justitiële diensten of met diensten van buiten het gevangenis milieu.

Deze dienst beoogt informatie, opvoeding, en de socioculturele ontwikkeling van gedetineerden met als doel de omstandigheden van hun detentie en hun sociale re-integratie te vergemakkelijken.

De SMBG is een tweetalige Stichting van openbaar nut die bestuurd wordt door een Raad van Bestuur en een Bureau.

De dagelijkse werking is in handen van 2 coördinatoren, 1 per taalrol :

Nederlandstalig: tania.ramoudt@smbg-famd.be 02/537.59.28

Franstalig: cecile-dethier@smbg-famd.be 02/537.59.28

Voor meer info : www.smbg-famd.be

 

Feb 2018:
Binnenkort komt hier een nieuwspagina met regelmatige updates van binnenlands en buitenlands nieuws over het gevangenis­wezen. Voor wie graag op de hoogte blijft: Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  →